COLEGIUL PROFESIONAL DE REDACŢIE

Colegiul redacţional:
Dr. Pantel Marton Gyorgy
Dr. Bogdan Popescu
Dr. Radu Ţepordei
Dr. Mihai Tozlovanu
Av. Luciana Mihai
Ing. Narcisa Carmen Şorop


Colegiul ştiintific de redacţie:
Şef. lucrări Dr. Liviu Zetu
Şef. lucrări Dr. Dragoş Epistatu
Prof. Dr. Ştefan Ioan Stratul
Prof. Dr. Irina Zetu
Prof. Dr. Nathan Fuhrmann
Dr. Bogdan Oprea
Dr. Dan Ioan Lazăr
Dr. Ionuţ Brânzan
Dr. Sanda Danciu-Stanoiu
Asist. Dr. Bogdan Bâldea


Redactor şef:
Dr. Vlad Cristian Deac


Secretariat redacţie:

 Anamaria Capotescu 


Contacte:
Adresa redacţiei:
Redacţia: AMSPPR-Str. Vicenţiu Babeș nr. 24 ap.6 cod 310029 Arad, jud. Arad
Tel./Fax: 0257-206.180
Email: redactie@dental.ro
Web: www.viatastomatologica.ro


Redactare afişe şi editare imagini:

Monica Butnaru
0740 315 218
www.monicabutnaru.com

REGULAMENT nr. 0 din 19 noiembrie 2011 de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România
Art. 1

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 123/20.II.2012
ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMANIA
COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

D E C I Z I E
privind componenţa Comisiei superioare de disciplină a Colegiului Medicilor Dentişti din România

SUMAR LEGISLAŢIE CURENTĂ

LEGISLAŢIE SĂNĂTATE

1. LEGEA 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

2. LEGEA 95 / XIII / 14 APRILIE 2006 Exercitarea profesiei de medic dentist Organizarea si functionarea Colegiului
Medicilor Dentisti din Romania

3. Legea 95 / XV / 2006 Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice
a
4. Legea 95 / VIII / 2006 Asigurările sociale de sănătate

LEGEA 95 / 2006
privind reforma în domeniul sănătăţii
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
TITLUL i
Sănătatea publică

Capitolul I
Dispoziţii generale

Art. 1. – Obiectul prezentului titlu îl constituie reglementarea domeniului sănătăţii publice, obiectiv de interes social major.

LEGEA 95 / XIII / 14 APRILIE 2006
  Exercitarea profesiei de medic dentist
Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania

CAPITOLUL I
  Exercitarea profesiei de medic dentist

SECŢIUNEA 1
  Dispozitii generale

   Art. 468. - Prevederile prezentului titlu se aplica activitatilor de medic dentist exercitate in Romania in regim salarial si/sau independent.

TITLUL XV
Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice

CAPITOLUL I
Răspunderea civilă a personalului medical

Art. 642. – (1) În sensul prezentului titlu se definesc astfel:
a) personalul medical este medicul, medicul dentist, farmacistul, asistentul medical şi moaşa care acordă servicii medicale;

TITLUL VIII

Asigurările sociale de sănătate

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 208. – (1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi.
(2) Obiectivele sistemului de asigurări sociale de sănătate sunt:
a) protejarea asiguraţilor faţă de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident;

ORDIN Nr. 482 din 14 martie 2007
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV "Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 237 din 5 aprilie 2007

Având în vedere prevederile art. 680 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,