COLEGIUL PROFESIONAL DE REDACŢIE

Colegiul redacţional:
Dr. Pantel Marton Gyorgy
Dr. Bogdan Popescu
Dr. Radu Ţepordei
Dr. Mihai Tozlovanu
Av. Luciana Mihai
Ing. Narcisa Carmen Şorop


Colegiul ştiintific de redacţie:
Şef. lucrări Dr. Liviu Zetu
Şef. lucrări Dr. Dragoş Epistatu
Prof. Dr. Ştefan Ioan Stratul
Prof. Dr. Irina Zetu
Prof. Dr. Nathan Fuhrmann
Dr. Bogdan Oprea
Dr. Dan Ioan Lazăr
Dr. Ionuţ Brânzan
Dr. Sanda Danciu-Stanoiu
Asist. Dr. Bogdan Bâldea


Redactor şef:
Dr. Vlad Cristian Deac


Secretariat redacţie:

 Anamaria Capotescu 


Contacte:
Adresa redacţiei:
Redacţia: AMSPPR-Str. Vicenţiu Babeș nr. 24 ap.6 cod 310029 Arad, jud. Arad
Tel./Fax: 0257-206.180
Email: redactie@dental.ro
Web: www.viatastomatologica.ro


Redactare afişe şi editare imagini:

Monica Butnaru
0740 315 218
www.monicabutnaru.com

Decizia nr. 15 din 21.01.2012 privind Componenta CSD si Decizia nr. 16 din 21.01.2012 Eliberarea certificatului de membru CMDR[1]

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 123/20.II.2012
ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMANIA
COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

D E C I Z I E
privind componenţa Comisiei superioare de disciplină a Colegiului Medicilor Dentişti din România

În temeiul art. 500, 526, 532 şi 546 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 34 şi 35 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007,

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România decide:

Art. 1. - Comisia superioară de disciplină a Colegiului Medicilor Dentişti din România are următoarea componenţă:
1. Dr. Qleg Dobrovoischi
2. Prof. dr. Nicolae Gãnuţã
3. Prof. dr. Dumitru Oltean
4. Dr. Adrian Pană
5. Prof. dr. Mariana Păcurar
6. Dr. Ioan Sãvinescu
7. Dr. Victor Valea
Art. 2. - Prezenta decizie intră în vigoare la data de 30 martie 2012.
Art. 3. - Prezenta decizie se pubIică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 12/2009 privind modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2008 pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi desfășurare a activitații comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Dentişti din România, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 20 mai 2008, cu modificările ulterioare.

Președintele Colegiului Medicilor Dentişti din România,
Ecaterina Ionescu

Bucureşti, 21 ianuarle 2012.
Nr. 15.

COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

D E C I Z l E

privind modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 16/2006 privind eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România

În temeiul art. 474, 476, 483 și 504 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificãrile şi completările ulterioare, şi al art. 11, 34 şi 35 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007,

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România decide:

Art. I. - Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 16/2006 privind eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din Romania, pubiicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 8 ianuarie 2007, se modifică după cum urmează:
- La articolul 3, punctele 2 şi 7 vor avea următorul cuprins:
,,2. copie legalizată a titlului de caiificare în profesia de medic dentist;
................................................................................................
7. copie legalizată a certificatului de căsătorie, daca este cazul;''.
României, Partea I.

Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România,
Ecaterina Ionescu

Bucureşti, 21 ianuarie 2012.
Nr. 16.