COLEGIUL PROFESIONAL DE REDACŢIE

Colegiul redacţional:
Dr. Pantel Marton Gyorgy
Dr. Bogdan Popescu
Dr. Radu Ţepordei
Dr. Mihai Tozlovanu
Av. Luciana Mihai
Ing. Narcisa Carmen Şorop


Colegiul ştiintific de redacţie:
Şef. lucrări Dr. Liviu Zetu
Şef. lucrări Dr. Dragoş Epistatu
Prof. Dr. Ştefan Ioan Stratul
Prof. Dr. Irina Zetu
Prof. Dr. Nathan Fuhrmann
Dr. Bogdan Oprea
Dr. Dan Ioan Lazăr
Dr. Ionuţ Brânzan
Dr. Sanda Danciu-Stanoiu
Asist. Dr. Bogdan Bâldea


Redactor şef:
Dr. Vlad Cristian Deac


Secretariat redacţie:

 Anamaria Capotescu 


Contacte:
Adresa redacţiei:
Redacţia: AMSPPR-Str. Vicenţiu Babeș nr. 24 ap.6 cod 310029 Arad, jud. Arad
Tel./Fax: 0257-206.180
Email: redactie@dental.ro
Web: www.viatastomatologica.ro


Redactare afişe şi editare imagini:

Monica Butnaru
0740 315 218
www.monicabutnaru.com

REGULAMENT EMC din 19 dec 2011

REGULAMENT nr. 0 din 19 noiembrie 2011 de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România
Art. 1
Managementul activităţilor de educaţie medicală continuă (EMC) este realizat de către Colegiul Medicilor Dentişti din România, denumit în continuare CMDR, prin Programul naţional de EMC, în conformitate cu directivele şi recomandările instituţiilor oficiale ale Uniunii Europene, cu înţelegerile şi recunoaşterile mutuale asupra creditelor stabilite cu Uniunea Europeană a Medicilor Specialişti/Consiliul European de Acreditare a Educaţiei Medicale Continue (UEMS/EACCME), precum şi cu alte autorităţi sau organisme profesionale medicale europene şi naţionale implicate, prin natura funcţionării lor, în activităţile de educaţie sau dezvoltare profesională continuă a medicilor dentişti.
Art. 2
(1)Activităţile de EMC sunt cuantificate prin unităţi de creditare, denumite în continuare credite de EMC.
(2)Evaluarea punctajului profesional al medicului dentist se face periodic, la un interval calculat calendaristic de 5 ani. Punctajul profesional minim este de 200 de credite de EMC realizat pe parcursul celor 5 ani.
(3)Prin excepţie, pentru medicii dentişti care au împlinit vârsta legală de pensionare prevăzută de lege, procedura evaluării se face anual, în baza cererii de prelungire a activităţii, punctajul profesional fiind de minimum 40 de credite de EMC realizate anual.
Art. 3
(1)Fiecare membru al CMDR are obligaţia de a participa la Programul naţional de EMC şi de a cumula cel puţin numărul de credite de EMC stabilit de Consiliul naţional al CMDR.
(2)În cazul în care nu realizează numărul minim de credite de EMC în termenul prevăzut la art. 2 alin. (2) şi (3), după caz, dreptul de liberă practică al medicului dentist în cauză se suspendă, conform legii, până la realizarea numărului de credite respectiv.
Art. 4
Acreditarea şi reacreditarea furnizorilor şi a lectorilor, precum şi creditarea formelor de EMC se efectuează de către Comisia pentru imagine, relaţii interne şi internaţionale, de etică şi deontologie medicală şi educaţie medicală continuă şi de către Comisia profesional-ştiinţifică şi învăţământ din cadrul Consiliului naţional al CMDR, reunite sub denumirea de Comisia de EMC.
Art. 5
CMDR creditează ca forme de EMC: formele de învăţământ postuniversitar medical, formele de educaţie permanentă medicală, precum şi manifestări şi activităţi cu caracter ştiinţific.
Art. 6
(1)Principalele manifestări ştiinţifice, activităţi cu caracter ştiinţific şi forme de educaţie medicală permanentă constau în:
a)manifestări ştiinţifice reprezentate de: congrese, conferinţe, simpozioane;
b)publicarea de articole ştiinţifice medicale în reviste cotate de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din învăţământul Superior (CNCSIS)/ISI;
c)publicarea de cărţi, tratate, manuale, monografii, capitole de carte la edituri acreditate de CNCSIS;
d)cursuri de EMC teoretice şi/sau demonstraţii practice; demonstraţiile practice se creditează cu puncte de EMC doar dacă lectorul este acreditat de CMDR;
e)abonamente anuale la reviste medicale de specialitate acreditate de CNCSIS, reviste internaţionale de specialitate, publicaţii naţionale medicale şi care sunt agreate de CMDR;
f)EMC la distanţă.
(2)Formele de învăţământ postuniversitar, care, conform legislaţiei în vigoare, se desfăşoară numai în instituţiile de învăţământ medical superior acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, sunt reprezentate de:
a)rezidenţiat;
b)a doua specialitate;
c)competenţe, supraspecializări, atestate de studii complementare;
d)masterat;
e)doctorat;
f)cursuri postuniversitare;
g)manifestări ştiinţifice universitare.
(3)Tipurile de programe, modalităţile de desfăşurare şi criteriile de creditare a formelor de EMC la distanţă vor fi propuse de Comisia de EMC şi aprobate de Consiliul naţional al CMDR.
Art. 7
(1)Formele de EMC pot fi susţinute de cadre didactice universitare (profesori, conferenţiari, şefi de lucrări).
(2)Formele de EMC pot fi susţinute şi de medici dentişti care nu au calitatea de cadre didactice, dar care sunt recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional şi care îndeplinesc cel puţin două din următoarele criterii:
a)sunt medici primari şi doctori în ştiinţe medicale;
b)au prezentat minimum două comunicări la congrese în străinătate în domeniul pentru care doresc să susţină programul de EMC;
c)au publicat minimum două articole în reviste acreditate CNCSIS (A, B+, B) sau cotate ISI, în domeniul pentru care doresc să susţină forma de EMC;
d)au publicat capitole/cărţi/tratate la edituri acreditate de CNCSIS în domeniul pentru care doresc să susţină forma de EMC.
(3)Acreditarea sau reacreditarea, după caz, a lectorilor se va face pe bază de cerere şi curriculum vitae semnat şi cu precizarea domeniului de specializare.
(4)Lectorii din străinătate invitaţi de organizatorii formelor de EMC trebuie să fie recomandaţi de societăţile ştiinţifice de profil din ţara de origine şi să justifice titlurile academice şi profesional-ştiinţifice pe care le deţin.
(5)Neîndeplinirea obligaţiilor asumate de către lectorii acreditaţi privind susţinerea formelor de EMC, în lipsa unor motive justificate, atrage suspendarea acreditării pentru o perioadă de un an.
Art. 8
(1)Acreditarea şi reacreditarea lectorilor şi furnizorilor de EMC se va efectua anual pentru cererile depuse până la data de 15 noiembrie a fiecărui an.
(2)Criteriile de acreditare sau, după caz, de reacreditare ca furnizor de EMC sunt următoarele:
a)furnizorul are statut de persoană juridică, cu excepţia filialelor fără personalitate juridică, pentru care va garanta persoana juridică ale cărei filiale sunt;
b)furnizorul este o instituţie sau organizaţie medicală cu rol, funcţii şi atribuţii de învăţământ ori de educaţie permanentă în domeniul medico-dentar prevăzute în statut/actul normativ de înfiinţare;
c)furnizorul are preocupări şi promovează domenii ale medicinei dentare acceptate pe plan naţional şi european;
d)furnizorul respectă regulile de activitate nonprofit şi de neimplicare în promovarea de produse specifice medico-dentare şi nu reprezintă interesele unor sponsori;
e)furnizorul demonstrează accesul la dotarea tehnică pentru susţinerea activităţilor practice;
f)furnizorul dovedeşte competenţa şi calificarea profesională şi ştiinţifică a lectorilor care susţin forma de EMC pe care o organizează.
(3)Taxa pentru acreditarea/reacreditarea ca furnizor de EMC reprezintă echivalentul în lei, calculat la cursul oficial al Băncii Naţionale a României cotat în ziua plăţii, a 300 de euro pentru acreditarea iniţială, respectiv a 100 de euro pentru reacreditarea anuală. Taxele se achită în contul bancar al CMDR.
(4)Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul instituţiilor de învăţământ medical superior acreditate conform legii şi colegiilor teritoriale care solicită acreditarea sau, după caz, reacreditarea ca furnizor de EMC.
(5)Pentru anul 2012, lectorii şi furnizorii de EMC se vor acredita, respectiv se vor reacredita, după caz, începând cu data de 10 ianuarie 2012, după depunerea dosarului corespunzător şi plata taxei de evaluare aferente. Data-limită de depunere a dosarelor de acreditare/reacreditare este 10 ianuarie 2012.
Art. 9
(1)Comisia de EMC atribuie numărul de credite pentru fiecare activitate de pregătire profesională.
(2)Creditarea formelor de EMC se face în funcţie de criterii legate de:
a)nivelul de desfăşurare a formei de EMC: local/regional, naţional/internaţional;
b)durata efectivă a programului ştiinţific;
c)pentru ca o manifestare ştiinţifică să fie clasificată "cu participare internaţională" este necesar ca, din numărul total de lectori, minimum 3 să fie din străinătate;
d)pentru ca o manifestare ştiinţifică să fie clasificată "internaţională" este necesar ca furnizorul să fie reprezentat de o societate ştiinţifică europeană/internaţională alături de societatea ştiinţifică de profil din ţară;
e)în cadrul congreselor naţionale, cu participare internaţională sau internaţionale nu este necesară acreditarea comunicatorilor străini.
Art. 10
(1)Manifestările ştiinţifice, cursurile teoretice, demonstraţiile practice şi formele de EMC la distanţă pot fi organizate de către: instituţii de învăţământ medical superior, societăţi ştiinţifice medicale, asociaţii profesionale medicale, colegii teritoriale.
(2)Creditarea acestora se face astfel:
a)congres/conferinţă/simpozion - 50 de credite de EMC;
b)cursuri EMC cu durata de o zi (între 4 şi 6 h/zi) - 8-12 credite de EMC;
c)demonstraţii practice cu durata de o zi (între 4 şi 6 h/zi) - 8-12 credite de EMC.
(3)Simpozioanele, conferinţele, cursurile pre şi postcongres, satelite ale unor manifestări ştiinţifice majore, nu se creditează separat, suplimentar faţă de programul de bază.
(4)Două sau mai multe sesiuni paralele la aceeaşi activitate de pregătire profesională se creditează o singură dată.
(5)Activităţile de pregătire profesională desfăşurate în cadrul expoziţiilor/târgurilor medicale sau al oricăror alte evenimente care au ca principal scop prezentarea sau promovarea de produse/servicii nu se creditează cu credite de EMC.
Art. 11
(1)Autorii articolelor publicate în reviste de specialitate acreditate de CNCSIS (A, B+, B) vor primi fiecare câte 20 de credite de EMC pentru un articol.
(2)Autorii articolelor publicate în reviste cotate ISI vor primi fiecare câte 150 de credite de EMC.
(3)Abonamentele la reviste medicale se vor credita după cum urmează:
a)pentru revistele naţionale acreditate CNCSIS şi publicaţii naţionale medicale agreate de CMDR - 10 credite de EMC anual, cu dovada deţinerii abonamentului anual;
b)pentru revistele internaţionale - 20 de credite de EMC, cu dovada deţinerii abonamentului anual.
(4)Autorii cărţilor, tratatelor, monografiilor, capitolelor de carte publicate în domeniul medical în edituri recunoscute CNCSIS/internaţionale vor fi creditaţi cu 100 de credite de EMC, respectiv 200 de credite de EMC.
(5)Cadrele didactice aflate în activitate, confirmate de universităţi (asistent, şef de lucrări, conferenţiar şi profesor), şi care desfăşoară activitate de îndrumare şi coordonare a medicilor rezidenţi, inclusiv conducătorii de doctorate/masterate, sunt creditaţi cu 40 de credite de EMC pe an.
Art. 12
(1)Finalizarea anumitor forme de învăţământ postuniversitar se va credita astfel:
a)obţinerea titlului de medic rezident, în urma promovării concursului de rezidenţiat - 100 de credite de EMC;
b)obţinerea titlului de medic specialist - 50 de credite de EMC;
c)a doua specialitate - 30 de credite de EMC;
d)obţinerea titlului de medic primar - 75 de credite de EMC;
e)obţinerea titlului de doctor în medicină - 100 de credite de EMC;
f)obţinerea diplomei de master - 30 de credite de EMC.
(2)Aceste credite se vor acorda o singură dată, pe baza actelor justificative.
(3)Competenţele şi specializările se creditează cu 50 de credite de EMC. În cazul atestatelor de studii complementare, se creditează o singură dată numai atestatul ca atare, obţinut în urma promovării unui examen organizat sau recunoscut de Ministerul Sănătăţii; numărul de credite acordat pentru acestea este de 50 de credite de EMC.
(4)Stagiile practice şi schimburile de experienţă efectuate în străinătate care nu au creditare internaţională nu se creditează.
Art. 13
(1)Participarea cu lucrări ştiinţifice la manifestări ştiinţifice din străinătate se va credita cu un număr de 50 de credite de EMC.
(2)Participarea la manifestări ştiinţifice din străinătate se va credita cu un număr de 25 de credite de EMC.
(3)Lectorii acreditaţi care susţin cursuri de EMC şi care nu au calitatea de cadru didactic vor fi creditaţi cu credite de EMC în cuantum de două ori numărul de ore efectiv predate.
Art. 14
(1)În vederea creditării formei de EMC, furnizorul de EMC va trimite CMDR cererea de creditare cu cel puţin 60 de zile înainte de desfăşurarea efectivă a formei de EMC, însoţită de programul manifestării (stabilit pe zile şi ore) şi de lista lectorilor, numai după ce au fost aprobate în prealabil de Comisia pentru imagine, relaţii interne şi internaţionale, de etică şi deontologie medicală şi educaţie medicală continuă, precum şi de Comisia profesional-ştiinţifică şi învăţământ din cadrul colegiului teritorial (reunite sub denumirea de Comisia de EMC a colegiului teritorial) pe a cărui rază teritorială se va desfăşura forma de EMC în cauză.
(2)Manifestările ştiinţifice sau, după caz, activităţile de pregătire profesională organizate de societăţi ştiinţifice, asociaţii profesionale, instituţii de învăţământ ori alte organizaţii din străinătate se pot desfăşura pe teritoriul României numai cu avizul CMDR.
(3)Instituţiile de învăţământ medical superior depun cererile pentru creditarea formelor de EMC la CMDR, fără a mai fi nevoie de avizul prealabil al colegiului teritorial pe a cărui rază teritorială se va desfăşura forma de EMC.
(4)Creditarea activităţilor de pregătire profesională cu credite de EMC devine valabilă la data publicării formei de EMC creditate pe pagina de internet a CMDR, www.cmdr.ro, şi numai după confirmarea plăţii taxelor datorate conform prevederilor prezentului regulament.
(5)Intervalul minim acceptat între două manifestări ştiinţifice, cursuri teoretice, demonstraţii practice organizate la nivelul fiecărui colegiu teritorial este de 30 de zile pentru acelaşi furnizor de EMC.
(6)În aceeaşi perioadă şi în aceeaşi localitate nu poate avea loc decât o singură manifestare ştiinţifică, curs teoretic ori demonstraţie practică acreditată, pe baza principiului creditării primei solicitări.
(7)Este interzisă deschiderea sau închiderea formei de EMC de către reprezentanţii firmelor producătoare ori de distribuţie a materialelor sau aparaturii din domeniul medical ori medico-dentar.
(8)Nu se creditează cu credite de EMC niciuna dintre formele de EMC organizate de societăţile comerciale din ţară sau străinătate.
(9)Certificatele/Diplomele eliberate de societăţile comerciale, din ţară sau din străinătate, nu reprezintă competenţă în domeniul medicinei dentare.
Art. 15
Dosarul care trebuie depus de furnizorul de EMC în vederea acreditării formei de EMC corespunzătoare va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
a)numele organizatorului şi lectorilor;
b)data, locul şi durata acestei activităţi;
c)dotarea tehnică care poate fi folosită în scopul prezentării formei de EMC;
d)sponsorii.
Art. 16
(1)Furnizorii de EMC vor înainta CMDR, în termen de 30 de zile de la data finalizării activităţii de pregătire profesională, lista comunicatorilor care nu şi-au prezentat lucrările în plen. Comunicatorii care nu îşi susţin lucrările nu vor fi creditaţi cu credite de EMC.
(2)Diplomele acordate de către organizatorul formei de EMC vor fi eliberate la finalul acesteia, pe baza semnăturii personale a participantului.
(3)Furnizorul de EMC are obligaţia de a trimite lista participanţilor pentru centralizare colegiului teritorial în a cărui rază teritorială se desfăşoară forma de EMC creditată şi CMDR.
Art. 17
(1)Fiecare medic dentist este responsabil de dosarul său de EMC.
(2)Medicul dentist poate participa la orice activitate de pregătire profesională, creditată sau nu de către CMDR, în funcţie de interesul său profesional.
(3)Punctajul obţinut ca urmare a participării la forme de EMC acreditate se înscrie de către colegiul teritorial pe certificatul de membru, conform legii.
(4)Din numărul total de credite, un procent de 10% poate fi obţinut de la formele de EMC acreditate susţinute de alte specialităţi medicale la care medicul dentist a participat.
(5)Data de referinţă pentru calculul punctajului creditelor de EMC este ziua eliberării certificatului de membru al CMDR.
(6)În calculul punctajului profesional nu poate fi luată în considerare participarea la mai multe programe de EMC desfăşurate în aceeaşi perioadă.
(7)Medicii dentişti trebuie să depună, anual, la colegiile teritoriale copii certificate conform cu originalul ale diplomelor de EMC care atestă creditele obţinute.
Art. 18
(1)Taxele pentru creditarea formelor de EMC se vor plăti de către toţi furnizorii de EMC acreditaţi, inclusiv de instituţiile de învăţământ superior şi colegiile teritoriale, către CMDR, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii avizului de principiu al creditării formei de EMC.
(2)Neplata taxelor în termenul prevăzut atrage anularea avizului de principiu, inclusiv a creditelor acordate pentru participarea la forma de EMC în cauză.
(3)Taxele pentru creditarea formelor EMC sunt următoarele:
a)pentru cursuri de 1 zi - 200 lei, din care 100 lei se virează CMDR şi 100 lei se virează colegiului teritorial pe a cărui rază teritorială se desfăşoară forma de EMC;
b)demonstraţii practice - 200 lei, din care 100 lei se virează CMDR şi 100 lei se virează colegiului teritorial pe a cărui rază teritorială se desfăşoară forma de EMC;
c)congres/conferinţă/simpozion - 600 lei, din care 300 lei se virează CMDR şi 300 lei se virează colegiului teritorial pe a cărui rază teritorială se desfăşoară manifestarea ştiinţifică.
(4)Lectorii vor fi retribuiţi conform contractului de prestări de servicii încheiat anterior desfăşurării formei de EMC cu furnizorul acreditat, cu obligaţia furnizorului de a achita toate taxele aferente către stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art. 19
(1)Titlul de lector de EMC acreditat de către CMDR nu reprezintă titlu didactic sau ştiinţific şi nu poate fi folosit în sens publicitar şi/sau profesional.
(2)Folosirea titlului de lector al CMDR în situaţiile mai sus menţionate atrage suspendarea din calitatea de lector acreditat a celui în cauză pentru o perioadă de 2 ani.
Art. 20
(1)Colegiul teritorial deţine un registru de EMC în care sunt înscrise manifestările ce au avut loc pe raza teritorială a colegiului respectiv, creditele primite de la CMDR, listele cu participanţi, numărul de ordine pentru eliberarea de diplome de către furnizorul de EMC, precum şi modelul diplomei.
(2)Registrul de EMC al colegiului teritorial se păstrează în formă scrisă şi electronică.
Art. 21
(1)CMDR deţine Registrul naţional de EMC, în care sunt înscrişi furnizorii de EMC şi lectorii acreditaţi, precum şi toate formele de EMC desfăşurate pe raza colegiilor teritoriale.
(2)Registrul naţional de EMC se păstrează în formă scrisă şi electronică.
Art. 22
(1)CMDR întocmeşte anual un calendar al formelor de EMC creditate şi îl publică pe pagina de internet www.cmdr.ro, împreună cu lista furnizorilor de EMC şi a lectorilor acreditaţi, precum şi cu lista publicaţiilor medicale agreate de CMDR.
(2)Informaţiile prevăzute la alin. (1) vor fi actualizate periodic, ori de câte ori intervine o modificare.
Art. 23
CMDR, prin Comisia profesional-ştiinţifică şi învăţământ din cadrul Consiliului naţional, coordonează, îndrumă şi verifică desfăşurarea formelor de EMC creditate.
Art. 24
(1)Sigla CMDR nu poate fi folosită pe diplomele formelor de EMC.
(2)Sigla CMDR nu poate fi utilizată pentru publicitatea formelor de EMC.
(3)De asemenea, în publicitatea formelor de EMC nu poate fi folosit numărul de credite de EMC în lipsa obţinerii avizului de principiu al CMDR pentru desfăşurarea formei de EMC şi a plăţii taxelor aferente creditării.
Art. 25
(1)Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite de prezentul regulament în sarcina lectorilor şi furnizorilor de EMC, inclusiv nerespectarea programului şi a conţinutului cuprins în cererea de creditare aprobată, se sancţionează cu suspendarea acreditării pentru o perioadă de un an, dacă nu se prevede altfel în prezentul regulament.
(2)Aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezentul regulament se efectuează de Comisia de EMC, la nivel naţional.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 900 din data de 19 decembrie 2011