COLEGIUL PROFESIONAL DE REDACŢIE

Colegiul redacţional:
Dr. Pantel Marton Gyorgy
Dr. Bogdan Popescu
Dr. Radu Ţepordei
Dr. Mihai Tozlovanu
Av. Luciana Mihai
Ing. Narcisa Carmen Şorop


Colegiul ştiintific de redacţie:
Şef. lucrări Dr. Liviu Zetu
Şef. lucrări Dr. Dragoş Epistatu
Prof. Dr. Ştefan Ioan Stratul
Prof. Dr. Irina Zetu
Prof. Dr. Nathan Fuhrmann
Dr. Bogdan Oprea
Dr. Dan Ioan Lazăr
Dr. Ionuţ Brânzan
Dr. Sanda Danciu-Stanoiu
Asist. Dr. Bogdan Bâldea


Redactor şef:
Dr. Vlad Cristian Deac


Secretariat redacţie:

 Anamaria Capotescu 


Contacte:
Adresa redacţiei:
Redacţia: AMSPPR-Str. Vicenţiu Babeș nr. 24 ap.6 cod 310029 Arad, jud. Arad
Tel./Fax: 0257-206.180
Email: redactie@dental.ro
Web: www.viatastomatologica.ro


Redactare afişe şi editare imagini:

Monica Butnaru
0740 315 218
www.monicabutnaru.com

Ordonanta nr. 124

ORDONANTÃ Nr. 124 din 29 august 1998
privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 328 din 29 august 1998

În temeiul art. 107 alin. (1) şi al art. 114 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi al art. 1 pct. 8 lit. a) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă următoarea ordonanţă:

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Cabinetul medical este unitatea fără personalitate juridică, furnizoare de servicii medicale primare de medicină generală, de stomatologie şi de specialitate.
(2) Serviciile de sănătate ale cabinetelor medicale se realizează de medici de medicină generală - medici de familie, medici stomatologi, medici specialişti şi alte categorii de personal medical acreditat.
(3) Profesia de medic, ca profesie liberală, poate fi exercitată în cadrul cabinetului medical în una dintre următoarele forme:
a) cabinet medical individual;
b) cabinete medicale grupate;
c) cabinete medicale asociate;
d) societate civilă medicală.
ART. 2
(1) În cabinetul medical individual îşi exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariaţi sau colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.
(2) Cabinetele individuale se pot grupa formând cabinete medicale grupate, pentru a-şi crea facilităţi economice comune, păstrându-şi individualitatea în relaţiile cu terţii.
(3) Cabinetele individuale se pot asocia, formând cabinete medicale asociate, în scopul exercitării în comun a activităţii şi al asigurării accesului permanent al pacienţilor la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate îşi păstrează drepturile şi responsabilităţile individuale prevăzute de lege.
(4) Societatea civilă medicală este constituită din doi sau mai mulţi medici asociaţi şi poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.
ART. 3
(1) Cabinetele medicale grupate, precum şi cabinetele medicale asociate pot avea patrimoniu comun.
(2) Medicul poate schimba oricând forma de exercitare a profesiei, cu înştiinţarea autorităţii care a avizat înfiinţarea şi înregistrarea cabinetului medical.

CAP. 2
Înfiinţare şi înregistrarea cabinetului medical

ART. 4
Denumirea cabinetului medical va reflecta obligatoriu specificul activităţilor care se vor desfăşura, înscrise în autorizaţia de liberă practică a medicului, eliberată în condiţiile legii.
ART. 5
(1) Cabinetele medicale se înfiinţează la cererea medicului sau a grupului de medici, în funcţie de forma de organizare, potrivit art. 1 alin. (3).
(2) Actul de înfiinţare a cabinetelor medicale este certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, care se întocmeşte şi se păstrează de autoritatea sanitară publică, respectiv de direcţiile sanitare judeţene sau de Direcţia Sanitară a Municipiului Bucureşti. O copie de pe certificatul de înregistrare se înmânează titularului cabinetului medical.
(3) Documentaţia necesară pentru înregistrarea cabinetului medical se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii.

CAP. 3
Organizarea, funcţionarea şi finanţarea cabinetului medical

ART. 6
(1) Cabinetele medicale pot desfăşura activităţi de învăţământ şi cercetare, dacă au aprobarea Ministerului Sănătăţii şi a Ministerului Educaţiei Naţionale în acest sens.
(2) Medicul sau personalul medical care desfăşoară activitate medicală în cadrul cabinetului medical răspunde în mod individual, potrivit legii, pentru deciziile profesionale, în cazul eventualelor prejudicii aduse pacienţilor.
(3) Controlul privind respectarea normelor legale în furnizarea serviciilor de sănătate se exercită de către Ministerul Sănătăţii şi unităţile sale subordonate, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România sau de către alte organe abilitate, în condiţiile legii.
ART. 7
Cabinetul medical trebuie să dispună de o dotare minimă, stabilită prin ordin al ministrului sănătăţii, cu avizul prealabil al Colegiului Medicilor din România, în raport cu specialitatea şi profilul de activitate declarate.
ART. 8
Cabinetul medical poate realiza venituri din:
a) servicii medicale prestate în baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate judeţeană sau a municipiului Bucureşti ori cu alte persoane fizice sau juridice;
b) servicii medicale cu plata directă din partea beneficiarilor;
c) donaţii şi sponsorizări;
d) activităţi de consiliere şi avizare în domeniul medical;
e) activităţi contractate cu unităţile care coordonează activităţile de învăţământ şi cercetare din reţeaua Ministerului Sănătăţii;
f) alte surse obţinute conform dispoziţiilor legale, inclusiv cele provenind din valorificarea aparaturii proprii, uzate fizic sau moral, precum şi a celei excedentare din dotare.
ART. 9
Veniturile realizate din activitatea cabinetului medical se impozitează potrivit dispoziţiilor legale privind impunerea veniturilor realizate din activitatea desfăşurată pe bază de liberă iniţiativă.
ART. 10
Medicul titular al cabinetului medical sau cel delegat de medicii asociaţi reprezintă cabinetul medical în raporturile juridice şi profesionale.
ART. 11
(1) Angajarea personalului mediu sanitar şi a altor categorii de personal se poate face de către medic sau, în cazul medicilor asociaţi, de către medicul delegat.
(2) În cabinetele medicale în care sunt încadrate persoane cu contract individual de muncă, salariile se stabilesc prin negociere, cu respectarea nivelurilor minime prevăzute de reglementările legale în vigoare.
ART. 12
Cabinetele medicale sunt obligate să întocmească şi să transmită situaţiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătăţii privind starea de sănătate şi demografică a populaţiei.

CAP. 4
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 13
(1) Cabinetele medicale se pot înfiinţa în cadrul actualelor dispensare medicale, policlinici sau în alte spaţii puse la dispoziţie de autorităţile publice centrale sau locale ori în spaţii private, special amenajate şi autorizate legal, cu această destinaţie.
(2) Bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale, utilizate în prezent pentru activităţi medicale, pot fi închiriate, concesionate sau vândute medicilor în vederea înfiinţării de cabinete medicale potrivit dispoziţiilor legale.
(3) Condiţiile de vânzare sau de concesionare vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.
ART. 14
Cabinetele medicale înfiinţate în temeiul altor acte normative se vor reorganiza, potrivit prezentei ordonanţe, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare.
ART. 15
Ministerul Sănătăţii împreună cu Colegiul Medicilor din România vor elabora, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, norme privind formele de exercitare a profesiei prevăzute la art. 1 alin. (3), care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României.
ART. 16
Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul sănătăţii,
Hajdu Gabor

Ministrul muncii
şi protecţiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Ministrul finanţelor,
Daniel Dăianu