COLEGIUL PROFESIONAL DE REDACŢIE

Colegiul redacţional:
Dr. Pantel Marton Gyorgy
Dr. Bogdan Popescu
Dr. Radu Ţepordei
Dr. Mihai Tozlovanu
Av. Luciana Mihai
Ing. Narcisa Carmen Şorop


Colegiul ştiintific de redacţie:
Şef. lucrări Dr. Liviu Zetu
Şef. lucrări Dr. Dragoş Epistatu
Prof. Dr. Ştefan Ioan Stratul
Prof. Dr. Irina Zetu
Prof. Dr. Nathan Fuhrmann
Dr. Bogdan Oprea
Dr. Dan Ioan Lazăr
Dr. Ionuţ Brânzan
Dr. Sanda Danciu-Stanoiu
Asist. Dr. Bogdan Bâldea


Redactor şef:
Dr. Vlad Cristian Deac


Secretariat redacţie:

 Anamaria Capotescu 


Contacte:
Adresa redacţiei:
Redacţia: AMSPPR-Str. Vicenţiu Babeș nr. 24 ap.6 cod 310029 Arad, jud. Arad
Tel./Fax: 0257-206.180
Email: redactie@dental.ro
Web: www.viatastomatologica.ro


Redactare afişe şi editare imagini:

Monica Butnaru
0740 315 218
www.monicabutnaru.com

Art. Autorizarea sanitară a funcţionării cabinetelor conform OMSP 1030 2009

Autorizarea sanitară a funcţionării cabinetelor de medicină dentară în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal al cabinetului,
în conformitate cu Ordinul nr. 1030 / 2009 emis de
Ministerul Sănătăţii

Temei legal şi sfera de aplicare
Ordinul nr. 1030 / 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, emis de Ministerul sănătăţii, publicat în M. Of., P. I nr. 603 / 01.09.2009, instituie procedura autorizării sanitare a funcţionării cabinetelor de medicină dentară în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal al cabinetului.
Cabinetele de medicină dentară intră în sfera de aplicare a acestei proceduri în temeiul prevederilor art. 5 din Ordinul nr. 1030 / 2009 care stipulează că această procedură se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 2 (anexele fiind parte integrantă din respectivul ordin).
Anexa nr. 2 conţine lista activităţilor care se autorizează în baza declaraţiei pe propria răspundere. Activităţile de asistenţă stomatologică – cod CAEN: 8623 – sunt cuprinse în această anexă.
Rezultă cu certitudine că autorizarea sanitară a funcţionării cabinetelor de medicină dentară, indiferent de forma legală de organizare (cabinet medical individual – fără personalitate juridică ori societate comercială cu obiect unic de activitate – persoană juridică) se obţine în baza procedurii simplificate bazată pe declaraţia pe propria răspundere a titularului / reprezentantului legal că sunt îndeplinite condiţiile igienico-sanitare prevăzute de actele normative în vigoare.
Definiţie şi procedură
Autorizaţia sanitară de funcţionare este definită în art. 1 lit. g din O. nr. 1030 / 2009 ca act tehnic şi juridic eliberat în scris de către autoritatea competentă (autoritatea de sănătate publică la nivel local şi serviciile din cadrul ministerelor cu reţea sanitară proprie), prin care sunt stabilite condiţiile şi / sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente (respectiv activităţi de asistenţă stomatologică) în obiective de interes public de conformare la normele de igienă şi sănătate publică.
Activităţile de asistenţă stomatologică trebuie să fie autorizate sanitar datorită riscului de expunere la factori fizici, chimici, biologici etc. pe care îl prezintă, scopul procedurii de autorizare sanitară fiind tocmai cel de prevenire a situaţiilor care ar putea determina îmbolnăvirea populaţiei.
Procedura autorizării sanitare a funcţionării în baza declaraţiei pe propria răspundere este prevăzută la art. 2 alin. 2 lit. a din O. nr. 1030 / 2009 şi definită la art. 3 alin. 1 din acelaşi act normativ ca fiind procedura administrativă prin care autoritatea competentă înregistrează declaraţia pe propria răspundere referitoare la respectarea reglementărilor legale incidente domeniului şi este înştiinţată şi solicitată pentru verificarea conformităţii.
Potrivit prevederilor art. 6 alin. 1 lit. a şi b din O. nr. 1030 / 2009 pentru solicitarea autorizaţiei sanitare de funcţionare în baza declaraţiei pe propria răspundere sunt necesare următoarele documente:
- a) cererea de autorizare conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la O. nr. 1030 / 2009 (fără a fi necesară documentaţia cerută pentru a fi anexată la cerere);
- b) declaraţia pe propria răspundere semnată, după caz, de reprezentantul legal – administratorul societăţii sau titularul activităţii, conform modelului prevăzut în anexa 4b.
Atragem atenţia asupra faptului că modelul de cerere de autorizare prevăzut în anexa nr. 3 este unic atât pentru procedura simplificată a autorizării funcţionării sanitare în baza declaraţiei pe propria răspundere, cât şi pentru procedura autorizării sanitare a funcţionării în baza referatului de evaluare.
Prin urmare documentaţia prevăzută în acest model de cerere pentru a fi anexată de către solicitant nu este necesară în cazul procedurii simplificate incidentă cabinetelor medicale şi de medicină dentară.
Facem această afirmaţie deoarece art. 10 alin. 1 din O. nr. 1030 / 2009 prevede că aceste documente sunt necesare în cazul procedurii de autorizare sanitară în baza referatului de evaluare, procedură care în domeniul medical se aplică numai unităţilor de asistenţă medicală spitalicească. Dealtfel ar fi negată însaşi raţiunea pentru care a fost instituită procedura simplificată în cazul în care ar fi solicitate toate acele documente precum dosar tehnic, schiţe etc. iar declaraţia pe propria răspundere ar fi de prisos.
Aşadar cererea de autorizare a funcţionării împreună cu declaraţia pe propria răspundere se transmit autorităţii de sănătate publică la nivel local pe a cărei rază teritorială se află cabinetul, respectiv punctul de lucru, deoarece potrivit reglementărilor normative, pentru fiecare punct de lucru se eliberează separat câte o autorizaţie sanitară de funcţionare (art. 3 din Norma privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară, aprobată de O. M.S.P. nr. 1338 / 2007).
Art. 5 alin. 3 din O. nr. 1030 / 2009 stabileşte că autoritatea competentă eliberează autorizaţia sanitară de funcţionare în baza declaraţiei pe propria răspundere şi în termen de 30 de zile personalul de specialitate desemnat verifică obiectivul pentru a constata conformitatea cu normele de igienă şi sănătate publică şi / sau alte reglementări legale.
Potrivit art. 5 alin. 4 şi 5, în cazul în care în urma verificărilor se constată neconfomităţi, în funcţie de gravitatea acestora şi gradul de risc pentru sănătatea populaţiei se acordă un termen de remediere de maximum 30 de zile şi se comunică acest lucru solicitantului. După expirarea termenului acordat pentru conformare se efectuează recontrolul şi numai începând cu acest moment dacă se constată că mai există vreo neconformitate aceasta se sancţionează contravenţional în conformitate cu legislaţia în vigoare.
În baza art. 8 eliberarea autorizaţiei sanitare de funcţionare în baza declaraţiei pe propria răspundere se realizează în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la depunerea cererii şi a declaraţiei.
Costuri, valabilitate şi anularea autorizaţiei
Art. 4 alin. 4 din O. nr. 1031 / 2009 prevede că pentru autorizarea sanitară în baza declaraţiei pe proria răspundere nu se percep tarife.
Aşadar această procedură simplificată nu implică niciun cost pentru serviciul public de autorizare efectuat de autoritatea competentă.
Din prevederile art. 14 alin. 1 din O. nr. 1030 / 2009 rezultă că autorizaţia sanitară de funcţionare a cabinetelor de medicină dentară este valabilă câtă vreme nu s-au modificat condiţiile care au stat la baza emiterii sale.
În situaţia în care există o schimbare a condiţiilor ce au stat la baza emiterii autorizaţiei sau a cerinţelor stabilite prin reglementări normative ulterioare, ori în cazul expirării termenului de valabilitate se procedează la revizuirea autorizaţiei sanitare de funcţionare.
Potrivit art. 15 din O. nr. 1030 / 2009, în cadrul procedurii de revizuire, titularul autorizaţiei sanitare de funcţionare va informa în scris autoritatea competentă şi va relua procedura de obţinere a unei noi autorizaţii, adică va depune o nouă declaraţie pe propria răspundere în raport cu noile condiţii ce sunt îndeplinite în fapt.
Anularea autorizaţiei sanitare de funcţionare poate fi efectuată de către autoritatea competentă numai în cazurile prevăzute expres şi limitativ la art. 16 alin. 1 lit. a) – d) din O. nr. 1030 / 2009:
a) funcţionarea în alte condiţii decât cele existente la data autorizării;
b) neîndeplinirea condiţiilor asumate prin declaraţia pe propria răspundere şi nerespectarea termenelor programului de conformare;
c) neremedierea deficienţelor care pot aduce atingere sănătăţii publice,
d) funcţionarea unităţilor cu încălcarea repetată a normelor legale de igienă.
Anularea autorizaţiei sanitare de funcţionare poate fi efectuată numai de către personalul de specialitate desemnat (definit ca personalul desemnat din cadrul unui anumit serviciu, conform atribuţiilor specifice) în cadrul autorităţii competente numai în conformitate cu reglementările legale.
În cazul în care titularul autorizaţiei anulate apreciază că anularea respectivei autorizaţii a fost dispusă cu încălcarea prevederilor legale poate contesta această măsură pe cale judiciară.
Se impune precizarea că noutatea adusă de O. nr. 1030 / 2009 nu este una absolută deoarece până la emiterea acestui ordin, instituţia autorizării sanitare de funcţionare a cabinetelor de medicină dentară în baza declaraţiei pe propria răspindere era stipulată la art. 2 din Norma privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară aprobată de O. M.S.P. nr. 1338 / 2007.
Actualmente acest articol din Norma privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară a fost abrogat de O. nr. 1030 / 2009, instituţia acestui tip de autorizare fiind reglementată de O. nr. 1030 / 2009.
Elaborarea unitară a unui act normativ în domeniu – O. nr. 1030 / 2009 – crează un cadru legal specific şi unitar cabinetelor medicale şi de medicină dentară prin reglementarea procedurii de autorizare sanitară în baza declaraţiei pe propria răspundere.
Av. Luciana Mihai