COLEGIUL PROFESIONAL DE REDACŢIE

Colegiul redacţional:
Dr. Pantel Marton Gyorgy
Dr. Bogdan Popescu
Dr. Radu Ţepordei
Dr. Mihai Tozlovanu
Av. Luciana Mihai
Ing. Narcisa Carmen Şorop


Colegiul ştiintific de redacţie:
Şef. lucrări Dr. Liviu Zetu
Şef. lucrări Dr. Dragoş Epistatu
Prof. Dr. Ştefan Ioan Stratul
Prof. Dr. Irina Zetu
Prof. Dr. Nathan Fuhrmann
Dr. Bogdan Oprea
Dr. Dan Ioan Lazăr
Dr. Ionuţ Brânzan
Dr. Sanda Danciu-Stanoiu
Asist. Dr. Bogdan Bâldea


Redactor şef:
Dr. Vlad Cristian Deac


Secretariat redacţie:

 Anamaria Capotescu 


Contacte:
Adresa redacţiei:
Redacţia: AMSPPR-Str. Vicenţiu Babeș nr. 24 ap.6 cod 310029 Arad, jud. Arad
Tel./Fax: 0257-206.180
Email: redactie@dental.ro
Web: www.viatastomatologica.ro


Redactare afişe şi editare imagini:

Monica Butnaru
0740 315 218
www.monicabutnaru.com

AMSPPR ALLIANZ

Asigurarea de malpraxis pentru membrii A.M.S.P.P.R.
în baza contractului AMSPPR şi S.C. Allianz Ţiriac Asigurări S.A.

ASIGURAREA DE MALPRAXIS – OBLIGAŢIE LEGALĂ SAU O FORMĂ DE PROTECŢIE JURIDICĂ A MEDICULUI STOMATOLOG?
Potrivit art. 642 alin. 1 lit. b din L. nr. 95 / XV / 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare , malpraxisul este eroarea profesională săvârşită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice. Prejudiciile pot fi produse pacientului din eroare în sens larg, adică inclusiv din neglijenţă, imprudenţă sau cunoştiinţe medicale insuficiente în exercitarea profesiei medicale, prin acte individuale în cadrul procedurilor de prevenţie, diagnostic sau tratament. În temeiul prevederilor art. 656 alin. 1 din L. nr. 95 / XV / 2006 medicul dentist care acordă asistenţă medicală atât în sistemul public de sănătate, cât şi în cel privat, este titularul obligaţiei legale de a încheia o asigurare de malpraxis pentru cazurile de răspundere civilă profesională pentru prejudicii cauzate prin actul medical. În acelaşi sens de a institui obligaţia legală de a încheia o astfel de asigurare trebuie evocată şi Decizia nr. 16 / 2006 a C.M.D.R. , care în art. 6 prevede ca una dintre cele două condiţii cumulative care trebuie îndeplinite de medicul dentist în vederea avizării anuale a Certificatului de membru al C.M.D.R. este prezentarea contractului de asigurare civilă profesională. Faţă de actele normative prezentate succint mai sus concluzia care se impune fără echivoc este că încheierea unei asigurări de malpraxis este o obligaţie legală pentru medicul dentist, este chiar una dintre condiţiile în baza căreia îşi poate desfăşura profesia, având în vedere faptul că Certificatul de membru al C.M.D.R. este actul său de autorizare. Prin raportare la definiţia legală a asigurării de răspundere civilă – în general – astfel cum se desprinde din art. 41 din L. nr. 136 / 1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare , rezultă că aceasta presupune raportul juridic dintre asigurat (în cazul în speţă medicul dentist / stomatolog) şi asigurator (societatea de asigurare, respectiv S.C. Allianz Ţiriac asigurări S.A.), în baza căruia asiguratorul se obligă să plătească o despăgubire pentru prejudiciul de care asiguratul răspunde în baza legii faţă de terţele persoane păgubite (pacienţi prejudiciaţi prin efectuarea defectuoasă a actului medical) şi pentru cheltuielile făcute de asigurat în procesul civil. Din această definiţie se desprinde cu certitudine concluzia că asigurarea de malpraxis este o formă de protecţie juridică a medicului dar şi a pacientului. Medicul, în calitate de asigurat, este protejat patrimonial prin încheierea contractului de asigurare iar pacientul prejudiciat are siguranţa exigibilităţii sumei acordate cu titlu de daune. Aşadar pentru un medic stomatolog încheierea unei poliţe de asigurare de malpraxis nu este un act pur formal şi lipsit de consecinţe juridice. Din contră, este un act juridic de protecţie personală d.p.d.v. profesional şi patrimonial şi de protecţie a propriilor pacienţi. Cel puţin din aceste două considerente minimale alegerea societăţii cu care medicul va încheia contractul de asigurare trebuie făcută cu maximum de discernământ şi expertiză în materie de oferte. Criteriul esenţial pe care medicul stomatolog trebuie să îl aplice în alegerea unei societăţi de asigurare este raportat în mod direct şi necondiţionat la gradul de protecţie juridică pe care i-l oferă şi nicidecum la valoarea pecuniară a primelor de asigurare ori la o valoare a sumei asigurate extinsă faţă de limita legală. Dacă primele de asigurare sunt relativ modice însă sunt plătite în baza unor condiţii care nu asigură protecţie juridică medicului care se face vinovat de săvârşirea unui act de malpraxis înseamnă că acel medic nu a fost realmente asigurat, ci doar plătitor al unei poliţe de asigurare.
ASIGURAREA DE MALPRAXIS OFERITĂ MEMBRILOR AMSPPR ÎN BAZA CONTRACTULUI DE COLABORARE DINTRE A.M.S.P.P.R. ŞI S.C. ALLIANZ ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A. – FORMĂ DE PROTECŢIE JURIDICĂ A MEDICULUI STOMATOLOG!
Acest contract de colaborare are ca obiect, pe de o parte, încheierea asigurărilor de răspundere civilă profesională decurgând din practica medicală a medicilor stomatologi, asistenţilor şi tehnicienilor dentari, în baza condiţiilor de asigurare prezentate în Anexele 1 – 3 la contract, şi la care vom face referire în continuare, iar pe de altă parte, obiectul contractului constă în acordarea de facilităţi, reduceri, în mod egal tuturor membrilor A.M.S.P.P.R., care au devenit titularii unei poliţe de asigurare de malpraxis în temeiul acestui contract, la încheierea asigurărilor colaterale (altele decât cea de malpraxis, astfel cum sunt prevăzute în art. C1 lit. e din contract).
Membrii A.M.S.P.P.R. care au avut anterior încheiate poliţe de malpraxis, în baza contractelor de colaborare din anii precedenţi, şi la care nu s-au înregistrat daune (nu s-au acordat despăgubiri de către asigurator) beneficiază de o reducere de 5% / fiecare an de asigurare la reînnoirea poliţei. De acelaşi regim preferenţial se bucură şi acei membri care nu au reînnoit la termen poliţele şi au avut în ultimul an o perioadă de înterupere a asigurării de maxim şase luni.
Oferta financiară ce emană din acest contract exclusiv pentru medicii stomatologi care au calitatea de membru A.M.S.P.P.R. şi care şi-au exercitat obligaţia de plată a cotizaţiei la zi, se profilează pe două variante:
a) Varianta I Limita maximă a răspunderii = 10 000 EUR, din care: Sublimita pentru daune morale = 5 000 EUR; Prima anuală de asigurare = 45 EUR, plătibili în maxim 6 rate fără a se aplica majorări.
b) Varianta II Limita maximă a răspunderii = 37 000 EUR, din care: Sublimita pentru daune morale = 5 000 EUR: Prima anuală de asigurare = 120 EUR, plătibili în maxim 6 rate fără a se aplica majorări.
Un prim avantaj pentru membrii AMSPPR ce rezultă din încheierea acestui contract de colaborare derivă nu numai din protecţia juridică pe care o instituie ci şi dintr-o protecţie de natură financiară. Avem în vedere cele două variante prezentate mai sus care diferă una de cealaltă prin valoarea limitei maxime a răspunderii. Există o cutumă printre societăţile de asigurare ca în domeniul medical să fie considerată cifra de 37 000 EUR impusă “de lege” ca limită maximă. Ceea ce este fals deoarece trebuie ab initio să facem distincţia între medicii stomatologi care se află în raporturi contractuale cu Casa Naţională de Asigurări de sănătate şi cei care nu sunt furnizori ai unor asemenea servicii, adică prestează servicii de medicină dentară pe baze de tarife libere, costurile fiind suportate integral de către pacienţi. Suma de 37 000 EUR, cu titlu de valoare minimă a riscului asigurat, este impusă exclusiv furnizorilor de medicină dentară care intră în relaţie contractuală cu sistemul de asigurări sociale de sănătate. Nu există nicio decizie a C.M.D.R. sau orice alt act normativ în materie care să impună această valoare sau orice altă valoare, medicilor stomatologi care profesează exclusiv în domeniul privat, fără a se afla în niciun fel de relaţie contractuală cu sistemul de asigurări sociale de sănătate. Medicul dentist are libertatea de a alege nivelul sumei asigurate; niciun act normativ nu prevede o limită maximă a acesteia. În baza acestor considerente de ordin legal şi plecând de la realitatea mediei tarifelor practicate în cabinetele stomatologice, contractul de colaborare prevede limita maximă a răspunderii de 10 000 EUR, din care însă o sublimită considerabilă, de 5 000 EUR, pentru daune morale. Trebuie subliniat faptul că suma de 5 000 EUR care poate fi acordată pacienţilor prejudiciaţi prin manopere de malpraxis cu titlu de daune morale nu este prevăzută de lege nici cantitativ dar nici calitativ. Foarte puţine societăţi de asigurări (printre care şi partenerul contractual al A.M.S.P.P.R., Allianz Ţiriac) au prevăzut o sublimită pentru daune morale. Necesitatea unei asemenea dispoziţii contractuale a reieşit din realitatea practicii judiciare în materie. Clauza specială având ca obiect acoperirea daunelor morale, parte la Anexa nr. 1, care cuprinde condiţiile speciale privind asigurarea de răspundere civilă profesională, defineşte domeniul specific al dezdăunării morale ca şi “contravaloare pecuniară a traumei psihice”, “preţ al durerii”. În temeiul dispoziţiilor legale în vigoare , despăgubirile privind acoperirea prejudiciilor morale se vor stabili şi plăti numai în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii. Parcurgerea anexelor ce conţin condiţiile generale şi speciale privind asigurarea de răspundere civilă, parte integrantă a acestui contract, conduc la concluzia că asigurarea de malpraxis încheiată în baza respectivului contract de colaborare este realmente, în limita cadrului legal, o formă de protecţie juridică a medicului dentist asigurat. În susţinerea acestei afirmaţii argumentăm şi prin accea că prevederile ce definesc excluderile de la acoperirea prin asigurarea de malpraxis se referă exclusiv la acele categorii de evenimente care pot apare independent de evenimentul asigurat (eroarea profesională) şi care nu se pot afla în niciun fel de legătură de cauzalitate cu acesta. Cu titlu de exemplu facem referire la prevederi contractuale ca:
- pretenţiile formulate împotriva asiguratului (medicul) pentru prejudicii cauzate persoanei vătămate (pacientul) din alte cauze decât acte medicale neadecvate (acte de malpraxis) – art. IV. 10 lit. b din Anexa nr. 1, cuprinzând condiţiile generale;
- orice pretenţie financiară care nu este în legătură directă cu vătămarea corporală produsă ori care aparţine unei terţe persoane, alta decât cea care a suferit în mod direct prejudiciul – art. IV. 10 lit. c din Anexa nr. 1, cuprinzând condiţiile generale;
- pretenţiile de despăgubire formulate printr-o cerere de despăgubire frauduloasă sau care au la bază declaraţii false – art. IV. 10 lit. j din Anexa nr. 1, cuprinzând condiţiile generale;
- pretenţii de despăgubire pentru prejudicii cauzate ca urmare a faptului că asistenţa medicală a părţii vătămate s-a făcut fără consimţământul informat al acesteia (pacientul), în două cazuri prevăzute în mod expres şi limitativ, care presupun lipsa de discernământ a pacientului, respectiv imposibilitatea de a contacta reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată a acestuia, în ambele cazuri trebuie să ne aflăm în prezenţa unei situaţii de urgenţă – art. IV. 10 lit. s din Anexa nr. 1, cuprinzând condiţiile generale. Atragem atenţia asupra faptului că prevederile referitoare la repararea prejuduciului moral cuprinse la art. art. IV. 10.lit. d nu se aplică deoarece este incidentă clauza specială privind acoperirea daunelor morale, aşa cum am arătat mai sus. Aşadar prevederile ce vizează situaţiile pentru care asiguratorul îşi declină răspunderea, fiind exclusă obligaţia sa de plată, se încadrează în limita legii şi a obiectului contractului. Se cuvine să stabilim întinderea despăgubirilor totale, care pot fi acordate cu titlu de daune materiale şi morale, în limita sumei asigurate, în baza acestui contract. Potrivit art. III. 7. lit. a – c din Anexa nr. 1, asiguratorul acordă despăgubiri pentru:
a). – sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de despăgubiri pentru prejudicii provocate, prin exercitarea profesiei, pacienţilor săi;
b). – cheltuielile de judecată făcute de reclamant (pacient) pentru îndeplinirea formalităţilor legale în vederea obligării asiguratului (medicul) la plata despăgubirilor, dacă asiguratul a fost obligat prin hotărâre judecătorească la plata acestora;
c). – cheltuielile de judecată făcute de asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la desdăunare (plata despăgubirilor către pacient), - inclusiv în cazul în care acţiunea penală pusă în mişcare nu mai este judecată, iar acţiunea civilă rămâne în competenţa instanţei penale, sesizată iniţial cu ambele acţiuni.
Dincolo de aria generos de acoperitoare atât a evenimentului asigurat, cât şi a întinderii desdăunării, pentru ca acest contract, şi pe cale de consecinţă asigurarea de malpraxis, să reprezinte realmente un mod ca medicul dentist să fie protejat juridic trebuie ca el însuşi să acţioneze pentru a se autoproteja. În acest sens atragem atenţia asupra unor chestiuni precum: consimţământul informat al pacientului, cunoaşterea obligaţiilor sale astfel cum sunt stipulate în art. VII. 16. – 19 din Anexa nr. 1, “Obligaţiile asiguratului”, beneficiul de a asigura continuitatea relaţiilor contractuale cu acelaşi partener asigurator. Consimţământul informat al pacientului se referă la ceea ce legea, prin art. 649 din L. nr. 95 / XV / 2006, numeşte acordul scris al pacientului, acord care trebuie cerut pacientului pentru a fi supus la metode de prevenţie, diagnostic şi tratament, cu potenţial de risc pentru pacient, după explicarea riscurilor, consecinţelor, alternativelor de tratament etc., de către medic. Din punct de vedere juridic obligaţiile asiguratului (medicului titular al poliţei de asigurare de malpraxis) sunt atât obligaţii de formă, cât şi de fond. Deorece ne aflăm într-o arie de incidenţă procesuală subliniem importanţa îndeplinirii întocmai şi în timpul stipulat a oricărei obligaţii de ordin formal. De ex., după producerea riscului asigurat (un act de malpraxis) asiguratul (medicul) este obligat să avizeze în scris asiguratorul (Allianz Ţiriac), în termen de trei (3) zile de la data la care a luat la cunoştiinţă, cu privire la producerea evenimentului asigurat generator de pretenţii de despăgubire, despre cauzele şi împrejurările în care acesta a intervenit şi despre natura pagubei – art. VII. 17. lit. a din Anexa nr. 1 privind condiţiile generale. Aşadar medicul asigurat trebuie să anunţe asiguratorul în termenul stipulat în orice împrejurare din care pacientul face să rezulte un fapt de natură să îl alarmeze cu privire la o eroare profesională. Această eroare profesională nu trebuie să fi devenit, ci este necesar să poată deveni obiect de cercetere pentru Comisia de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis (abilitată să decidă asupra existenţei culpei profesionale a medicului). În ceea ce priveşte beneficiul de a asigura continuitatea relaţiilor contractuale cu acelaşi partener asigurator avem în vedere imaginea de onorabilitate pe care şi-o face cunoscută medicul asigurat care nu a fost răspunzător de niciun act de malpraxis dar şi facilitatea oferită de Allianz Ţiriac de a acorda o reducere de 5 % / an, pentru fiecare an de relaţie contractuală între aceiaşi parteneri, în absenţa producerii evenimentului asigurat (actul de malpraxis). Fără a face obiectul demersului nostru de faţă, prin care ne propunem să sensibilizăm corpul medicilor stomatologi, membrii ai A.M.S.P.P.R., să aleagă încheierea unei poliţe de asigurare de malpraxis nu în temeiul unei obligaţii legale formale, ci în temeiul considerentului de fi protejaţi juridic, precizăm doar că sunt prevăzute şi facilităţi de ordin financiar acordate titularilor poliţelor de malpraxis, la încheierea asigurărilor complementare (precum asigurarea de viaţă, asigurarea clădirilor, asigurarea medicală etc). Acestea sunt în cuantum de la 10 % la 50 % reducere din prima de asigurare şi sunt prevăzute punctual în art. C1. lit. e din Contractul de colaborare încheiat între A.M.S.P.P.R. şi S.C. Allianz Ţiriac, în beneficiul membrilor A.M.S.P.P.R.

AV. LUCIANA MIHAI