COLEGIUL PROFESIONAL DE REDACŢIE

Colegiul redacţional:
Dr. Pantel Marton Gyorgy
Dr. Bogdan Popescu
Dr. Radu Ţepordei
Dr. Mihai Tozlovanu
Av. Luciana Mihai
Ing. Narcisa Carmen Şorop


Colegiul ştiintific de redacţie:
Şef. lucrări Dr. Liviu Zetu
Şef. lucrări Dr. Dragoş Epistatu
Prof. Dr. Ştefan Ioan Stratul
Prof. Dr. Irina Zetu
Prof. Dr. Nathan Fuhrmann
Dr. Bogdan Oprea
Dr. Dan Ioan Lazăr
Dr. Ionuţ Brânzan
Dr. Sanda Danciu-Stanoiu
Asist. Dr. Bogdan Bâldea


Redactor şef:
Dr. Vlad Cristian Deac


Secretariat redacţie:

 Anamaria Capotescu 


Contacte:
Adresa redacţiei:
Redacţia: AMSPPR-Str. Vicenţiu Babeș nr. 24 ap.6 cod 310029 Arad, jud. Arad
Tel./Fax: 0257-206.180
Email: redactie@dental.ro
Web: www.viatastomatologica.ro


Redactare afişe şi editare imagini:

Monica Butnaru
0740 315 218
www.monicabutnaru.com

Clarificari vanzare spatii

CLARIFICĂRI JURIDICE DESPRE VÂNZAREA CABINETELOR

Consecinţele admiterii excepţiilor de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile O.U.G. nr. 110 / 2005 asupra procesului de privatizare a cabinetelor medicale

O.U.G. nr. 110 / 2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical , cu modificările şi completările ulterioare, a fost menită să stabilească cadrul juridic pentru vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în care, la data intrării în vigoare a acestei ordonanţe erau în funcţiune unităţi medicale înfiinţate şi organizate în temeiul O.G. nr. 124 / 1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale.
Din punct de vedere conceptual-juridic, spaţiile medicale la care se referă O.U.G. nr. 110 / 2005 sunt definite ca fiind oricare spaţiu în care se desfăşoară efectiv activitate medicală (inclusiv de medicină dentară) şi activitate medicală conexă, precum şi cota indiviză corespunzătoare din spaţiul comun.
Printre titularii dreptului de a cumpăra aceste spaţii legiuitorul a numit şi medicii dentişti, care la data respectivă deţineau în mod legal acel spaţiu – adică în baza unui titlu, precum contractul de închiriere, contractul de comodat etc.
Acelaşi act normativ conţine procedura în baza căreia era prevăzut cum trebuie să se desfăşoare vânzarea acestor spaţii. Prin modificările aduse O.U.G. nr. 110 / 2005 de art. 1 din Legea. nr. 236 / 2006, preţul de vânzare era prevăzut întocmai în textul său, fiind stabilit în mod diferenţiat, pe categorii de localităţi (art. 8 din O.U.G. nr. 110).
În mai multe rânduri prevederile O.U.G. nr. 110 / 2005 au fost atacate pe motiv de neconstituţionalitate; Curtea Constituţională fiind sesizată să se pronunţe asupra excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate de justiţiabili implicaţi în diferite cauze judiciare incidente.
Pronunţând Decizia nr. 870 / 2007 Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Consiliul Local al Comunei Bogdăneşti, judeţul Bacău, în Dosarul nr. 1880 / 110 / 2006 al Tribunalului Bacău, respectiv în Dosarul Nr. 150 / 110 / 2005 al Curţii de apel Bacău, constatând că dispoziţiile art. 1, art. 4 alin. 1, art. 5 alin. 1 şi art. 8 din O.U.G. nr. 110 / 2005 sunt neconstituţionale.
La aceeaşi dată (9 octombrie 2007), Curtea Constituţională a pronunţat Decizia nr. 871 / 2007 , prin care a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Consiliul Local al Comunei Bontida, judeţul Cluj, în Dosarul nr. 9847 / 117 / 2006 al tribunalului Cluj, constatând că dispoziţiile O.U.G. nr. 110 / 2005, aprobată cu modificări şi completări sunt neconstituţionale.
În motivarea faptului că prin această decizie a fost declarat întregul act normativ ca încălcând Constituţia, Curtea aduce argumentul că dispoziţiile art. 1, 4, 5, 8 şi 14 din O.U.G. nr. 110 / 2005, care au fost declarate neconstituţionale prin Decizia nr. 870, constituie însăşi substanţa reglementării criticate, astfel constatând că actul normativ în ansamblul său este neconstituţional.
Ambele decizii sunt definitive şi general obligatorii.
Consecinţele pronunţării acestor decizii de către Curtea Constituţională îşi au temeiul în art. 147 din Constituţia României, respectiv în art. 31 din L. nr. 47 / 1992 (republicată) privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.
Potrivit acestor texte de lege, prevederile legale sau însuşi actul normativ declarate neconstituţionale îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei în Monitorul Oficial, dacă, în acest interval de timp legiuitorul nu pune de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei.
Pe durata acestui termen dispoziţiile constatate neconstituţionale sunt suspendate de drept.
În fapt procedura de vânzare a spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, prevăzută de O.U.G. nr. 110 / 2005 este, pe cale de consecinţă, suspendată de drept.

Av. Luciana Mihai