COLEGIUL PROFESIONAL DE REDACŢIE

Colegiul redacţional:
Dr. Pantel Marton Gyorgy
Dr. Bogdan Popescu
Dr. Radu Ţepordei
Dr. Mihai Tozlovanu
Av. Luciana Mihai
Ing. Narcisa Carmen Şorop


Colegiul ştiintific de redacţie:
Şef. lucrări Dr. Liviu Zetu
Şef. lucrări Dr. Dragoş Epistatu
Prof. Dr. Ştefan Ioan Stratul
Prof. Dr. Irina Zetu
Prof. Dr. Nathan Fuhrmann
Dr. Bogdan Oprea
Dr. Dan Ioan Lazăr
Dr. Ionuţ Brânzan
Dr. Sanda Danciu-Stanoiu
Asist. Dr. Bogdan Bâldea


Redactor şef:
Dr. Vlad Cristian Deac


Secretariat redacţie:

 Anamaria Capotescu 


Contacte:
Adresa redacţiei:
Redacţia: AMSPPR-Str. Vicenţiu Babeș nr. 24 ap.6 cod 310029 Arad, jud. Arad
Tel./Fax: 0257-206.180
Email: redactie@dental.ro
Web: www.viatastomatologica.ro


Redactare afişe şi editare imagini:

Monica Butnaru
0740 315 218
www.monicabutnaru.com

Codul de Etica si mediere

Codul de etică şi mediere – un standard de moralitate şi dialog

Ce este un cod moral
În societatea modernă a secolului al XXI-lea rolul asociaţiilor de drept privat, aşa-numite organizaţii nonguvernamentale (ONG), fiind în continuă creştere şi nevoia de auto-reglementare a acestor organizaţii a devenit necesară.
Regimul juridic al acestor organizaţii este definit în limitele legale impuse de legea specială (în România aceasta este O.G. nr. 26 / 2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare) şi de propriul statut, care reglementează organizarea şi funcţionarea respectivei asociaţii.
Acesta din urmă este la rândul său supus limitelor stabilite de lege, în sensul că nu poate conţine nicio normă care să contravină legii ori să fie adoptată cu scopul fraudării legii.
Această structură normativă reprezintă reglementarea în drept (juridică) a organizării şi funcţionării asociaţiilor şi fundaţiilor şi este caracterizată prin faptul că în esenţa sa este impusă din exterior, deoarece îşi are baza în lege. În alte cuvinte, conduita juridică este esenţialmente impusă de legiuitor şi reprezintă un cod normativ obligatoriu în orice stat de drept.
Pe măsură ce societatea a evoluat, apărând totodată şi tendinţa iminentă de globalizare, organizaţiile de acest tip, ca orice structură managerială de altfel, au realizat că dreptul fără echitate devine o noţiune lipsită de conţinut şi a cărei finalitate se îndepărtează chiar de la scopul în care o normă legală a fost adoptată.
Procesul poate fi comparat întocmai cu modalitatea de reglementare a profesiilor liberale: pe de o parte legea specială este cea care reprezintă temeiul de drept şi defineşte juridic organizarea şi funcţionarea profesiei, iar codul de etică (sau deontologic, sau de conduită morală) este cel care stabileşte principiile etice, morale, deontologice pe care profesionistul respectiv înţelege şi decide că trebuie să le respecte. Altfel conduita sa faţă de propria clientelă, confraţi şi terţi s-ar situa în afara ordinii, adică în haos.
La fel, într-o organizaţie este nevoie de un cod moral care, prin auto-reglementare, să stabilească principiile de conduită între membri asociaţi, si între aceştia şi alte persoane, în sensul respectării eticii.
Încă din 2004, Asociaţia mondială a organizaţiilor non-guvernamentale (WANGO) a adoptat Codul de etică şi conduită al ONG-urilor. În prefaţa acestui Cod, domeniul ONG-urilor este numit “al treilea sector” care se plasează la hotarul dintre guvern şi business, având un rol fără precedent la soluţionarea problemelor de criză în asigurarea echilibrului mondial.
Ca feed-back al creşterii importanţei acestui sector, a crescut în egală măsură responsabilitatea ce revine ONG-urilor. Orice formă de manifestare a responsabilităţii nu poate fi asumată decât cu respectarea valorilor etice, indiferent de domeniul şi scopul în care acţionează un ONG.
Aşadar un cod moral, indiferent cum este denumit: cod de etică, cod de conduită, cod moral şi de bune practici etc., reprezintă în viziunea WANGO un cod de practici etice şi standarde acceptabile, menit să asigure un real suport etic dar şi transparenţă în toate relaţiile.
Concluzionând putem afirma că o definiţie cvasicompletă a unui asemenea cod – standard de moralitate – constă într-un set de principii fundamentale şi operaţionale, cât şi a unor standarde de ghidare a acţiunilor de management al ONG-urilor, care trebuie să asigure respectarea valorilor etice şi sa cultive dialogul.
Ce este etica
Conform definiţiei din DEX, etica este ştiinţa care se ocupă cu studiul teoretic al valorilor şi condiţiei umane din perspectiva principiilor morale şi cu rolul lor în viaţa socială; totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare; morală.
Este evident că o analiză asupra conceptului de etică excede obiectul prezentului. Cu toate acestea principii precum acela potrivit căruia etica este o virtute (Socrate) fiind de notorietate, pot sta la baza opţiunii ca un ONG să aleagă acea conduită, care respectând precepte morale înalte să devină o virtute.
Asemenea conduită este cu atât mai mult necesară unei organizaţii constituită din membri pentru care prestigiul şi reputaţia constituie valori constante ale profesiei (de medic dentist), care ca orice profesie liberală trebuie şi poate să se conducă după norme etice şi să respecte în tot ceea ce întreprinde o minimă morală.
Codul de etică şi mediere al A.M.S.P.P.R.
Proiectul Codului a fost supus dezbaterii o peroadă de timp, urmând ca după centralizarea propunerilor de modificare şi completare elaborate de membri asociaţi, ultima formă a proiectului să fie din nou afişată pe site-ul www.dental.ro.
În preambulul Codului se precizează cauza pentru care un asemenea instrument este necesar, şi anume pentru ca membri asociaţi să îşi autodetermine un comportament bazat pe principii etice, atât la nivel intern, în cadrul asociaţiei, cât şi în raport cu interesele acesteia.
Scopul pentru care se adoptă Codul este acela de a crea un cadru bazat pe înalte standarde etice între confraţii care au hotărât să devină membri ai aceleiaşi asociaţii profesionale; în acest mod contribuind la realizarea obiectivelor propuse şi asumate prin Statutul asociaţiei.
Din punct de vedere structural, acest cod se sprijină pe doi piloni: etica şi medierea.
Cea mai mare parte a sa este consacrată eticii, de la Aplicabilitate, care îi priveşte pe toţi membri asociaţi, care fără deosebire de rang sau funcţii se obligă pe propria onoare să respecte şi să promoveze valorile etice care călăuzesc asociaţia, până la Prevenirea şi rezolvarea conflictelor.

Aşadar fără a minimaliza importanţa medierii, trebuie subliniat faptul că aceasta, ca finalitate a cultivării dialogului, este subordonată eticii. Externalizarea conflictelor şi exodul la instanţa de judecată pentru dispute între confraţi reprezintă în spiritul acestui Cod o încălcare a normelor morale, a valorilor etice care trebuie să primeze oricăror valori de altă natură şi mai ales, oricăror interese personale, ori de grup.
Codul cuprinde Principii etice fundamentale, precum datoria de loialitate faţă de AMSPPR, respectul faţă de confraţii asociaţi şi faţă de toţi ceilalţi confraţi, promovarea intereselor asociaţiei în raport cu cele personale, credinţa în capacitatea fiecăruia de a evita şi depăşi potenţiale conflicte interpersonale, cultivarea dialogului şi a spiritului de conlucrare, unitate în acţiune pentru promovarea obiectivelor asociaţiei şi protejerea propriilor membri.
Valorile centrale sunt axate pe ideea spiritului de echipă şi conlucrare în paralel cu interdicţia ca membrii să întreprindă orice acţiune de natură a aduce în vreun fel prejudicii imaginii AMSPPR.
Sunt prezentate în oglindă Norme comportamentale şi Practici comportamentale indezirabile, primele fiind permise şi încurajate pe când celelalte fiind interzise.
Normele comportamentale se bazează pe principii etice fundamentale. Dintre acestea redăm cu titlu de exemplu: sunt admise numai acele norme comportamentale care se bazează pe cinste, onestitate, încredere, loialitate şi care exclud conflictul de interese de orice natură; membri asociaţi care îşi asumă o funcţie de conducere trebuie să îndeplinească respectiva funcţie în considerarea valorilor etice ale AMSPPR, fără a urmări un interes personal sau de grup; toţi membrii asociaţi cultivă dialogul şi respectul reciproc în raportul cu ceilalţi membri.
Dintre practicile comportamentale indezirabile reţinem: exercitarea oricărei activităţi care pune în pericol unitatea sau chiar fiinţa asociaţiei; orice activitate sau acţiune de orice natură care poate aduce atingere reputaţiei sau imaginii asociaţiei este interzisă oricărui membru; conflictul de interese este interzis la orice nivel; toţi membrii asociaţi se vor abţine de la orice activitate care ar putea aduce atingere celorlalţi confraţi nemembri sau profesiei în general.
Codul conţine şi Sancţiuni, precum avertizarea publică la nivelul asociaţiei a membrului care a încălcat o valoare etică ori nu a respectat un principiu etic fundamental ori s-a abătut de la comportamentul etic asumat şi retragerea sprijinului moral al asociaţiei pe o perioadă de minim şase luni, pentru acţiuni de natură să aducă vreun prejudiciu asociaţiei.
Trebuie subliniat caracterul exclusiv moral al acestor sancţiuni, în sensul că niciuna nu poate avea repercusiuni juridice asupra membrului vizat, ci reprezintă un vot de blam moral vizavi de onorabilitatea unei acţiuni ori inacţiuni, din partea unui membru care nu a respectat principiile şi valorile etice.
Modalitatea în care Codul tratează Prevenirea şi rezolvarea conflictelor porneşte de la premisa că toţi membrii asociaţi vor acţiona cu bună credinţă pentru a preveni conflictele de orice natură şi la orice nivel. În cazul în care în ciuda diligenţelor depuse în acest sens un conflict nu a putut fi prevenit, cu respectarea normelor de etică membrii vor apela la procedura medierii, înainte de a externaliza respectivul conflict, respectiv vor încerca rezolvarea prin mediere înainte de a apela la instanţa de judecată.
Ce este medierea
Potrivit Directivei 2008/52/CE recent adoptată de Parlamentul european şi Consiliul Uniunii Europene privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială, medierea este definită astfel: proces structurat, indiferent cum este denumit sau cum se face referire la acesta, în care două sau mai multe părţi în litigiu încearcă, din proprie iniţiativă, să ajungă la un acord privind soluţionarea litigiului dintre ele, cu asistenţa unui mediator. Acest proces poate fi iniţiat de către părţi, recomandat sau impus de instanţă sau prevăzut de norme.
În accepţiunea legii speciale naţionale, L. nr. 192 / 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator (publicată în M. Of. Nr. 441 / 22. 05. 2006), medierea reprezintă o modalitate facultativă de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate.
Conform primei definiţii elaborată la nivel european (Recomandarea nr. 10 / 2002 privind medierea în materie civilă a Comitetului de miniştri al Consiliului Europei), medierea este un proces în cadrul căruia părţile negociază problemele litigioase în scopul ajungerii la un acord cu asistarea lor de către mediator.
Mediatorul este persoana aptă să faciliteze dialogul, negocierea dintre părţi şi care le sprijină pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc acceptată.
Aşadar calea rezolvării disputelor iniţiată prin normele unui cod etic, respectiv Codul de etică şi mediere al AMSPPR, este calea dialogului, cale ce poate duce la o soluţie win-win, în care ambele părţi câştigă prin stabilirea şi respectarea unui acord conceput de ele-însele, împreună, pentru a rezolva problema, în prezenţa mediatorului care catalizează reacţiile pozitive ale acestui proces.
Avantajele autoreglementării într-un asemenea cod sunt, cel puţin, respectarea unui standard de moralitate, prin cultivarea valorilor eticii şi a unui standard de civilizaţie a dialogului, care prin reuşita procesului de mediere împiedică pierderea timpului, a nervilor şi a banilor prin implicarea în procese interminabile şi nu în ultimul rând, împiedică deteriorarea iremediabilă a relaţiilor între membri asociaţi.
Există desigur şi dezavantaje în adoptarea unui cod moral, cu precădere acela că regulile nu sunt adoptate spre a fi încălcate, ci spre a fi respectate. Altfel spus odată adoptat Codul de etică şi mediere prin voinţa majoritară a membrilor asociaţi, toţi membrii trebuiă să îl respecte, plasându-şi comportamentul principiilor eticii şi apelând mai întâi la mediere pentru rezolvarea unei dispute.

Av. Luciana Mihai