COLEGIUL PROFESIONAL DE REDACŢIE

Colegiul redacţional:
Dr. Pantel Marton Gyorgy
Dr. Bogdan Popescu
Dr. Radu Ţepordei
Dr. Mihai Tozlovanu
Av. Luciana Mihai
Ing. Narcisa Carmen Şorop


Colegiul ştiintific de redacţie:
Şef. lucrări Dr. Liviu Zetu
Şef. lucrări Dr. Dragoş Epistatu
Prof. Dr. Ştefan Ioan Stratul
Prof. Dr. Irina Zetu
Prof. Dr. Nathan Fuhrmann
Dr. Bogdan Oprea
Dr. Dan Ioan Lazăr
Dr. Ionuţ Brânzan
Dr. Sanda Danciu-Stanoiu
Asist. Dr. Bogdan Bâldea


Redactor şef:
Dr. Vlad Cristian Deac


Secretariat redacţie:

 Anamaria Capotescu 


Contacte:
Adresa redacţiei:
Redacţia: AMSPPR-Str. Vicenţiu Babeș nr. 24 ap.6 cod 310029 Arad, jud. Arad
Tel./Fax: 0257-206.180
Email: redactie@dental.ro
Web: www.viatastomatologica.ro


Redactare afişe şi editare imagini:

Monica Butnaru
0740 315 218
www.monicabutnaru.com

Contract tehnician dentar

Consideraţii asupra raportului contractual dintre medicul dentist şi tehnicianul dentar în temeiul Legii nr. 96 / 2007

Actul medical întreprins de medicul dentist în cabinetul său de practică medico-dentară presupune, dincolo de competenţa şi abilităţile specifice profesiei, dihotomia de ordin managerial clientelă – furnizori.
În privinţa clientelei este bine cunoscut faptul că aceasta este reprezentată de pacienţi odată ce profesia de medic dentist are ca scop asigurarea sănătăţii publice şi a individului prin activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament ale maladiilor şi anomaliilor oro-dento-maxilare şi ale ţesuturilor adiacente, desfăşurate cu respectarea prevederilor Codului deontologic al medicului dentist, astfel cum se stipulează în art. 472 alin. 1 din L. nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul XIII – Exercitarea profesiei de medic dentist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România .
În ceea ce priveşte furnizorii suntem în prezenţa unei game diversificate, ce cuprinde (fără a stabili o componenţă exhaustivă) furnizorii propriu-zişi de materiale stomatologice, consumabile, aparatură medico-dentară dar şi de altă natură precum furnizorii de produse de igienă şi curăţenie, produse de birotică, produse electronice şi informatice etc. până la – nu în ultimul rând – laboratoarele de tehnică dentară, respectiv tehnicienii dentari.
În raport cu prevederile L. nr. 96 / 2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România , persoanele calificate profesional cu titlul de tehnicieni dentari au competenţa necesară pentru confecţionarea dispozitivelor tehnico-medicale unicat la comandă. Aşadar, potrivit art. 1 din L. nr. 96 / 2007, tehnicianul dentar este furnizorul acestor dispozitive tehnico-medicale (numite în limbajul comun lucrări de protetică dentară).
Specific cadrului legal instituit prin L. nr. 96 / 2007 , cu aplicabilitate exclusiv asupra raportului juridic dintre medicul dentist şi tehnicianul dentar stabilit în scopul exercitării actului medical al cărui beneficiar este pacientul, este faptul că acest raport juridic este reglementat prin lege specială, L. nr. 96, natura sa contractuală fiind impusă de norma legală.
Se impune o analiză succintă asupra reglementărilor legale cuprinse în această lege specială cu privire la raportul contractual medic dentist – tehnician dentar.
Sintagma „dispozitiv tehnico-medical unicat la comandă”, folosită de legiuitor în art. 1 din L. nr. 96 este definită întocmai în art. 2 din lege în sensul că se referă la orice dispozitiv dentar executat în mod special în conformitate cu comanda scrisă, semnată şi parafată a medicului dentist. Se precizează de asemenea că acest dispozitiv cuprinde caracteristici specifice şi este destinat exclusiv unei singure utilizări, pentru un singur pacient, individual determinat.
Potrivit art. 6 alin. 1 din L. nr. 96, confecţionarea şi producerea de dispozitive tehnico-medicale şi proteze dentare fixe sau mobile, unicate, pe bază de comandă scrisă, semnată şi parafată eliberată de medicul dentist reprezintă una dintre activităţile prin care se exercită profesia de tehnician dentar, în acord cu pregătirea şi specializarea acestuia.
Considerând că din perspectiva abordării de faţă este puţin relevant de ce legiuitorul a folosit şi definit o sintagmă specifică, dispozitiv tehnico-medical unicat la comandă, în art. 1 şi 2 pentru ca în art. 6 alin. 1 să facă referire în mod expres la protezele dentare, vom conchide că în lumina acestei legi, raportul juridic medic dentist – tehnician dentar are la bază comanda scrisă, semnată şi parafată a medicului dentist, adresată unui anumit tehnician şi având ca obiect un anumit dispozitiv medico-dentar unicat, comandat conform prescripţiilor tehnico-medicale asumate de medic, în beneficiul unui anumit pacient.
Prevederile art. 6 alin. 3 din L. nr. 96, în conformitate cu care în confecţionarea şi producerea de dispozitive tehnico-medicale tehnicianul dentar are deplină răspundere şi drept de decizie în alegerea tehnicii de lucru şi a aparaturii folosite, vin în completarea normelor cu privire la răspunderea pentru executarea unei lucrări dentare. În acest sens, rezultă că tehnicianul dentar este răspunzător numai de executarea tehnică a lucrării în acord cu comanda scrisă a medicului, acestuia din urmă revenindu-i răspunderea deplină pentru modul în care este concepută lucrarea.
Reglementarea raportului juridic dintre medicul dentist şi tehnicianul dentar pe bază de contract îşi are principalul izvor de drept în art. 21 alin. 1 din L. nr. 96, în conformitate cu care relaţia dintre tehnicianul dentar şi medicul dentist are la bază un contract de prestări servicii privind buna desfăşurare a actului medical. Faţă de această normă legală se desprinde concluzia că beneficiarul real al acestui raport contractual este de fapt pacientul, căci buna desfăşurare a actului medical îl vizează în mod direct şi nemijlocit.
Încheierea acestui contract presupune pentru furnizor, tehnician dentar, atât drepturi cât şi obligaţii.
Potrivit art. 8 lit. c din L. nr. 96, tehnicianul are dreptul să introducă în contractul încheiat cu medicul dentist, la rândul său numit în cuprinsul acestei legi furnizor de servicii medicale, clauze privind condiţiile şi termenul de execuţie al dispozitivelor medicale şi protezelor dentare unicat la comandă. Aşadar condiţiile şi termenul de execuţie sunt elementele mai puţin negociabile ale contractului, în sensul că oferta este făcută de tehnician iar medicul o acceptă sau nu în cazul în care părţile nu dispun ca respectiva ofertă să fie negociabilă.
Pe de altă parte, art. 9 lit. e din L. nr. 96 stipulează obligaţia tehnicianului dentar de a respecta indicaţiile scrise ale medicului dentist privind soluţia protetică aleasă de acesta pentru fiecare caz în parte, cât şi de a-şi asuma întreaga răspundere în realizarea efectivă a
respectivei soluţii protetice din punct de vedere tehnic, morfologic, funcţional şi estetic, în conformitate cu comanda primită, semnată şi parafată de medic şi pentru care să elibereze un certificat de conformitate.
Aşadar tehnicianul dentar are obligaţia legală de a emite odată cu predarea lucrării „la gata” aşa numitul certificat de conformitate, care poate fi definit ca acel înscris ce emană de la executantul lucrării şi care certifică tocmai faptul că în executare a fost respectată comanda scrisă, semnată şi parafată de medicul dentist.
În raport cu aceste prevederi rezultă următoarele consecinţe:
-legea impune forma scrisă acelor elemente ce constituie d.p.d.v. formal contractul – cererea şi oferta – în speţă comanda scrisă, semnată şi parafată de medicul dentist şi certificatul de conformitate eliberat de tehnician la predarea lucrării. Per a contrario din economia legii nu rezultă că încheierea contractului de prestări servicii prevăzut în art. 21 trebuie să îmbrace forma scrisă;
-legea în discuţie are ca finalitate protecţia juridică a tehnicienilor dentari prin limitarea răspunderii acestora doar în ceea ce priveşte respectarea soluţiei din punct de vedere tehnic, morfologic, funcţional şi estetic stabilite de medic în executarea dispozitivului respectiv;
-certificatul de conformitate nu are natura juridică a unui certificat de garanţie, el certifică numai executarea lucrării în conformitate cu prescripţiile medicului dentist;
-raportul juridic ce are ca obiect executarea dispozitivului medico-dentar unicat la comandă se stabileşte între medic şi tehnician şi nu între acesta din urmă şi pacient.

Av. Luciana Mihai