COLEGIUL PROFESIONAL DE REDACŢIE

Colegiul redacţional:
Dr. Pantel Marton Gyorgy
Dr. Bogdan Popescu
Dr. Radu Ţepordei
Dr. Mihai Tozlovanu
Av. Luciana Mihai
Ing. Narcisa Carmen Şorop


Colegiul ştiintific de redacţie:
Şef. lucrări Dr. Liviu Zetu
Şef. lucrări Dr. Dragoş Epistatu
Prof. Dr. Ştefan Ioan Stratul
Prof. Dr. Irina Zetu
Prof. Dr. Nathan Fuhrmann
Dr. Bogdan Oprea
Dr. Dan Ioan Lazăr
Dr. Ionuţ Brânzan
Dr. Sanda Danciu-Stanoiu
Asist. Dr. Bogdan Bâldea


Redactor şef:
Dr. Vlad Cristian Deac


Secretariat redacţie:

 Anamaria Capotescu 


Contacte:
Adresa redacţiei:
Redacţia: AMSPPR-Str. Vicenţiu Babeș nr. 24 ap.6 cod 310029 Arad, jud. Arad
Tel./Fax: 0257-206.180
Email: redactie@dental.ro
Web: www.viatastomatologica.ro


Redactare afişe şi editare imagini:

Monica Butnaru
0740 315 218
www.monicabutnaru.com

Model contract tehnician dentar

PROIECT DE MODEL

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII (*)
CABINET STOMATOLOGIC – LABORATOR DENTAR

Art. 1. – Părţile contractante
1.1. - Subscrisa CMI …………………. / S.C ………….. S.R.L cu sediul (social) în localitatea……………….., str…………… nr. …., înregistrată la Registrul Unic al Cabinetelor Medicale / Oficiul Registrului Comerţului sub nr……………, identificată prin C.U.I. / C.I.F.nr. ……………………având contul nr. ……………………. deschis la Banca …………………sucursala………………., reprezentată de dr. …………………………….. administrator-asociat / medic titular în calitate de beneficiar, pe de o parte, şi
1.2. – Subscrisul Laborator dentar……………………. / S.C. ………………S.R.L. ………………… cu sediul (social) în localitatea…………………., str. …………………..nr. …….. sector …., înregistrată la Registrul Unic al ASP / Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr…………….. identificată prin C.I.F. / C.U.I.nr. …………………., având contul nr. ……………………… deschis la Banca ……………………sucursala………………reprezentată de administrator / tehnician dentar……...…………, în calitate de prestator, pe de altă parte,
am convenit să încheiem prezentul contract civil cu respectarea următoarelor clauze:
Art. 2. – Obiectul contractului
2.1. - În temeiul prevederilor L. nr. 96 / 2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, completate de art. 1470 şi următoarele din Codul Civil, prezentul reglementează condiţiile şi termenii colaborării profesionale dintre beneficiar şi prestator în vederea asigurării unei bune desfăşurări a actului medical
2.2. - În baza competenţei sale profesionale, prestatorul va executa activităţile specifice confecţionării de dispozitive tehnico-medicale unicat la comandă (lucrări protetice fixe şi / sau mobile) pe care le va furniza beneficiarului în schimbul unui preţ stabilit pe bază de tarife negociate.
2.3. - Confecţionarea dispozitivelor tehnico-medicale specificate utilizate în protetica dentară se realizează în baza unui bon de comandă (fişa protetică de laborator), în formă scrisă, semnat şi parafat de medicul dentist, care va conţine prescripţiile tehnico-medicale ale acestuia, în beneficiul unui anumit pacient specificat în documente. Furnizarea acelui dispozitiv la gata va fi însoţită de un certificat de conformitate, semnat de executantul lucrării şi purtând ştampila prestatorului, care certifică respectarea soluţiei protetice elaborată de medicul dentist şi utilizarea materialelor specificate de către acesta şi omologate în UE.
Art. 3. – Preţul contractului
3.1. - În schimbul serviciilor prestate, prestatorul va primi un preţ stabilit pe bază de tarife per bucată, pentru fiecare dispozitiv tehnico-medical furnizat beneficiarului, la comanda acestuia.
3.2. – Lista de tarife specificate în Anexa A conforme unor termene de execuţie specificate în Anexa B practicată de prestator se pune la dispoziţia beneficiarului şi se anexează la prezentul, ca parte integrantă din acesta.
În decursul derulării prezentului orice modificare a tarifelor trebuie notificată beneficiarului cu minimum 30 (treizeci) de zile în avans, acceptată de către beneficiar direct sau prin negociere.
3.3. - Neacceptarea noilor tarife semnifică rezilierea de plin drept a prezentului, începând cu data celei de a 31 zi după notificarea modificării tarifelor. Aceasta nu exonerează niciuna dintre părţi de executarea obligaţiilor deja scadente şi nu poate modifica cursul lucrărilor deja comandate şi aflate în derulare.
3.4. - Plata preţului datorat de beneficiar prestatorului se realizează în numerar sau prin transfer bancar, în termen de 5 (cinci) zile de la primirea facturii eliberată de prestator, odată cu furnizarea lucrării.
Factura va avea specificat numele pacientului şi ca anexă fişa protetică de laborator în vederea identificării în orice moment a utilizatorului final, pacientul.

Art. 4. – Durata contractului
4.1. - Prezentul se încheie pe termen de 1 (unu) an, începând cu data de ……….., adică până la …………..
2. - Durata sa poate fi prelungită prin acordul ambelor părţi, încheiat sub forma unui act adiţional la prezentul, cel târziu la data de ……………….

Art. 5. – Obligaţiile părţilor
5.1. - Beneficiarul se obligă:
a. – să îi achite prestatorului preţul pentru lucrările confecţionate şi furnizate în conformitate cu prevederile art. 3 Anexa A din prezentul;
b. – să îşi asume prescripţiile medicale cu privire la dispozitivele comandate printr-un bon de comandă (fişă protetică de laborator), semnat şi parafat de medicul dentist;
c. – să respecte cerinţele prestatorului în legătură cu termenele de execuţie convenite cu acesta Anexa B.
d. – Să conceapă planul de tratament în conformitate cu normele profesionale general recunoscute ale restaurărilor protetice fixe, mobile şi mobilizabile şi să realizeze corect fazele protetice clinice
e. – Să conceapă planul de tratament în conformitate cu condiţiile morfo-funcţionale normale şi să instruiască pacientul în concordanţă cu acestea
f. – Să instruiască pacientul despre obligativitatea controlului semestrial al statusului odonto-parodontal cât şi a prezentării imediate la medicul stomatolog curant în cazurile de apariţie a unor modificări sau a urgenţelor

5.2. - Prestatorul se obligă:
a. – să confecţioneze dispozitivele tehnico-medicale în conformitate cu prescripţiile prevăzute de medicul dentist în bonul de comandă, (fişa protetică de laborator) elaborat de acesta;
b. – să elibereze un certificat de conformitate pentru dispozitivele tehnico medicale unicat la comandă confecţionate, odată cu furnizarea acestuia către beneficiar;
c. – să respecte termenele de execuţie şi predare a lucrărilor în conformitate cu lista de termene, care se anexează prezentului devenind parte integrantă din acesta;
d. – Să confecţioneze lucrările protetice de laborator în aşa fel încât să corespundă calitativ din punct de vedere tehnic, morfologic, funcţional şi estetic cu necesităţile pacientului.
e – să refacă pe cheltuiala sa acele dispozitive care nu respectă întocmai bonul de comandă (fişă protetică de laborator) sau care sunt viciate prin defecte vizibile de confecţionare ori în urma unui transport inadecvat.

Articol 6: Calitatea dispozitivelor tehnico medicale unicat la comandă
Lucrările protetice de laborator vor corespunde calitativ din punct de vedere tehnic, morfologic, funcţional şi estetic în conformitate cu comanda scrisă a medicului stomatolog şi cu necesităţile pacientului

Articol 7 : Garanţia dispozitivelor tehnico medicale unicat la comandă
Lucrările protetice executate de prestator vor fi garantate din punct de vedere tehnic (rezistenţă a materialelor) după cum urmează:
- 6 an, lucrările protetice fixe sau mobile din acrilat şi materiale plastice similare
- 12 luni, lucrări protetice fixe sau mobile metalice sau metalo-acrilice
- 24 luni, lucrări protetice fixe sau mobile metalo-ceramice
Garanţiile tehnice presupun diagnostic corect, conceperea planului de tratament în conformitate cu art. 5.1. d., e., f.
Nerespectarea acestor prevederi exonerează de răspundere părţile.

Art. 8. – Răspunderea părţilor
8.1. - În conformitate cu normele legale, prestatorul răspunde de modul în care este confecţionat şi furnizat în timpul convenit un anumit dispozitiv, cât şi de materialele utilizate în şi pentru executarea acestuia.
8.2. – Beneficiarul, prin medicii dentişti angajaţi sau colaboratori, răspunde de soluţia medicală prescrisă şi transmisă prestatorului prin bonul de comandă (fişa protetică de laborator) .

Art. 9. – Comunicări şi notificări între părţi
9.1. – Având în vedere natura şi scopul prezentului, părţile convin ca orice modalitate de comunicare între ele, prin reprezentanţii anume desemnaţi de fiecare parte, să fie valabil îndeplinită prin orice mijloc de comunicare.
9.2. – Fac excepţie de la articolul precedent următoarele: bonul de comandă (fişa protetică de laborator) şi certificatul de conformitate care trebuie să fie în formă scrisă şi eliberate în condiţiile stipulate în prezentul şi a notificării de modificare a tarifelor ori termenelor de execuţie, respectiv a notificării de reziliere a contractului, acestea fiind valabile dacă sunt transmise prin poştă sau înmânate pe bază de semnătură.

Art.10. – Încetarea contractului
10.1. - Prezentul poate înceta prin acordul părţilor, sau prin reziliere unilaterală dacă notificarea de reziliere este trimisă celeilalte părţi, în scris, cu cel puţin 30 (treizeci) zile înainte.

10.2. - În caz de neexecutare ori executare defectuoasă a vreuneia dintre obligaţiile principale, stipulate în art. 5, prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe de judecată, la simpla notificare a părţii care şi-a executat obligaţiile şi care îşi va produce efectele de la momentul comunicării.
10.3. - Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

Art. 11. – Forţa majoră
11.1. - Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen ori de executarea în mod necorespunzător a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a respectivei obligaţii a fost cauzată de forţa majoră, în accepţiunea sa legală.
11.2. - Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 48 (patruzecişiopt) de ore, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

Art. 12. – Litigii
12.1. - Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.
12.2. - În cazul în care acest lucru nu este posibil, părţile convin că nu se vor adresa instanţei competente decât după ce au încercat să rezolve conflictul prin mediere, asistaţi de un mediator agreat de ambele părţi, cu respectarea procedurii legale, iar medierea a eşuat.

Art. 13. – Clauze finale
13.1. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat în scris între părţile contractante.
13.2. – Prezentul, redactat de Av. Mihai Luciana Antoanina, s-a încheiat astăzi, 01. 11. 2007., în 2 (două) exemplare originale, cu forţă juridică egală, câte unul pentru fiecare parte, conţinând 4 (patru) file scrise pe o singură pagină şi fiind semnat de către părţi în subsolul fiecărei pagini, iar la final semnat şi ştampilat de către acestea.

Beneficiar, Prestator,
Medic stomatolog titular Tehnician dentar
CMI……………………………. Laborator dentar…………………….

S.C. ……………. S.R.L. S.C. ……………………S.R.L.
prin prin
Dr. ……………………….. ……………………………………,
Administrator Administrator

(*) SUBIECT DE NEGOCIAT MEDIC STOMATOLOG – TEHNICIAN DENTAR